Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Công việc chính giao cho cá nhân

Họ và tên:
PGS.TS. Lê Văn Huy
Bộ phận:
Trưởng phòng
Điện thoại
0935 369 369

Công việc chính được giao

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng các công việc liên quan đến công tác Đào tạo.
  • Xây dựng định hướng phát triển.
  • Xây dựng kế hoạch hàng tháng và kế hoạch đột xuất liên quan đến công tác đào tạo.
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức và phân công công việc của cán bộ Phòng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung
  • Đôn đốc, động viên các cán bộ hoàn thành công việc của Phòng
  • Kiểm tra đột xuất và định kỳ các công việc của các cán bộ
  • Công tác thi đua, khen thưởng.
  • Tin học hóa quản lý công tác đào tạo.
  • Công tác kế hoạch - chỉ tiêu đào tạo của Nhà trường.